עמותת הנמר מזמינה את חבריה לאסיפה כללית שתיארך ביום ב’  09.05.2022 במשרדו של ניתאי וולנשטיין, ברחוב הגרניט 11 פתח תקווה בשעה 18:30סדר היום לאסיפה :אישור דוחות כספיים ודוח מילולי לשנת 2020 – בהשתתפות רואה החשבון של העמותהבהמשך המפגש יידונו מספר נושאים הנוגעים לפעילותה השוטפת של העמותה בחודשים הקרובים.